CityCom, מערכת ייחודית לשליטה, ניהול ובקרה של מערכות מים המאפשרת חיבור של כמעט כל מערכות המנייה הקיימות בשוק כיום ומגוון רחב של סוגי התקשורת למערכת ניהול אחת. תכונה זו מאפשרת לתאגידי המים לתכנן בצורה גמישה את מערך מניית המים תוך שימוש במערכות קיימות וחדשות ושילובן תחת מערכת ניהול ובקרה אחת.